Regulamin sklepu
https://www.adtrening.pl

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy https://www.adtrening.pl/ prowadzony jest przez AD Trening Sp. z O.O. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kosynierów Gdyńskich 13/6, NIP 8982254194, REGON 384891470, zwanego dalej „Sprzedawcą”.
 2. Definicje:
  1. Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Towaru,
  2. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający założenie Konta, wypełniany podczas składania pierwszego Zamówienia
  3. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,
  4. Konto – oznaczony indywidualnym loginem i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
  5. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
  6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219),
  7. Umowa sprzedaży – umowa w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim, której przedmiotem są Produkty oferowane przez Sprzedawcę,
  8. Produkt – dostępne w Sklepie internetowym w formie zapisu video - plan treningowy lub szkolenie,
  9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:
  1. umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
  2. umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży,
  3. umożliwieniu wyrażenia opinii na temat danego Produktu.
 4. Warunkiem skorzystania przez Kupującego z usług Sklepu Internetowego https://www.adtrening.pl/, świadczonych drogą elektroniczną, jest połączenie z siecią Internet o prędkości min. 256 kbps, posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail), włączoną obsługę Java Script oraz Cookies, a ponadto korzystanie ze sprzętu spełniającego standardy Minimalnych wymagań sprzętowych, tj. posiadającego przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2 oraz włączoną obsługę Java Script.
 5. Kupujący zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa.
 6. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 459).
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459). W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym.
 9. Kupujący uzyskuje dostęp do materiałów na okers 12 miesięcy od dnia zapłaty chyba, że jest napisane inaczej w opisie danego produktu. 

§ 2.
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI PROWADZENIA KONTA

 1. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła, po wcześniejszym wypełnieniu odpowiedniego formularza utworzenia Konta podczas składania pierwszego Zamówienia.
 2. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@adtrening.pl

§ 3.
WARUNKI ZŁOŻENIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 2. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 4. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, wyłącznie poprzez stronę internetową www.adtrening.pl.
 5. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
 6. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:
  1. płatność przelewem zwykłym,
  2. płatność internetowa za pomocą systemu płatności Dotpay.
 7. O całkowitej kwocie Zamówienia, obejmującej koszty wysyłki, Kupujący informowany jest każdorazowo przed finalizacją Zamó
 8. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5 niniejszego paragrafu.
 9. Po prawidłowym złożeniu oraz opłaceniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje dostęp online do zakupionego Produktu, za pomocą swojego Konta.

§ 4.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Z uwagi na charakter Produktów będących nagraniami dźwiękowymi, a zarazem treściami cyfrowymi, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Kupującemu nie przysługuje uprawnienie do zwrotu Produktu i odstąpienia od Umowy Sprzedaży po dokonaniu nabycia Produktu, w przypadku gdy:
  1. Kupujący wyraził w toku składania Zamówienia zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży (14 dni), oraz
  2. Kupujący został poinformowany o utracie możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

§ 5.
REKLAMACJA

 1. Reklamacje dotyczące działania Sklepu internetowego należy kierować drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: biuro@adtrening.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko, adres e-mail Kupującego,
  2. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  3. opis wady oraz datę jej powstania.
 3. Sprzedawca obowiązany jest ustosunkować się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy w wymienionym w poprzednim zdaniu terminie reklamację uznaje się za uzasadnioną.
 4. Sprzedawce nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego wykonywania ćwiczeń prezentowanych w Produktach oraz za ich wykonanie przez osoby, które ze względu na stan zdrowia lub poziom wytrenowania nie powinny takich ćwiczeń wykonywać. Przed wykonaniem jakichkolwiek ćwiczeń zaleca się konsultację z lekarzem oraz dokładne zapoznanie się z materiałami prezentowanymi w kupowanych Produktach, jak i trzeźwą ocenę własnego stanu wytrenowania.

 § 6.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Kupującego, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy lub podjęcie działań na żądanie Kupującego przed zawarciem Umowy. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

 § 7.
OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszystkie Produkty oraz treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.adtrening.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie oraz pobieranie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz opisów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.adtrening.pl, jak również udostępnianie wyżej wymienionych treści w Internecie oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych lub handlowych bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez zgody, o której mowa w pkt 2, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.
 4. Produkty oferowane w Sklepie internetowym są utworem w rozumieniu przepisów prawa własności intelektualnej, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.].
 5. Kupujący zobowiązany jest do nieprzekazywania odsłuchiwanych lub nabytych przez niego za pośrednictwem Sklepu Produktów osobom trzecim, a także dbania o to, aby osoby te nie miały dostępu do nabytych przez niego Produktów w sposób umożliwiający ich powielanie, odpłatne lub nieodpłatne rozpowszechnianie albo wykorzystanie w inny sposób niezgodny z zakresem praw udzielonych Kupującemu na mocy licencji Kupującego, o której mowa w dalszych punktach niniejszego paragrafu.
 6. Kupujący ma prawo korzystać z Produktów tylko i wyłącznie na własny użytek.
 7. Kupujący może odtwarzać i zwielokrotniać pobrane Produkty w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z jego treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania Produktu i dalszego udostępniania.
 8. Kupujący nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu pobranych Produktów w rozumieniu Art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,
  2. ingerowania w zawartość Produktów,
  3. publikacji, dystrybucji, powielania Produktów,
  4. usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń Produktów,
  5. oddawania w najem Produktu,
  6. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Produktu.
 9. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę informacji o naruszeniach, o których mowa w powyższych punktach, Sprzedawca wezwie Kupującego do usunięcia skutków naruszeń na koszt Kupującego. W przypadku niedostosowania się Kupującego do wezwania Sprzedawcy w terminie 10 dni od daty otrzymania przez Kupującego wezwania, Sprzedawca może skierować wobec niego roszczenia z tytułu naruszenia licencji Kupującego lub innych praw do Produktu.

§ 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 7.11.2018r.
 2. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
GÓRA